top of page

張育嘉 Yu Chia CHANG

張育嘉的作品類型橫跨平面繪畫及立體裝置,利用自身的造型語彙與多種媒材的轉化融合,表現他所觀察到日常生活中的人事物。

作品組合示意影片

張育嘉 體操男爵與美獸

張育嘉
體操男爵與美獸,2021
膠彩/絹裱於木框、油彩/松木,62 x 62 cm, set of 2


NT$88,000

張育嘉_2020_體操女爵的平衡木練習_edited.jpg

張育嘉
體操女爵的平衡木練習,2020
膠彩/絹裱於木框、油彩/松木,42 x 42 cm, set of 2


NT$42,000

張育嘉_2020_龐克兄弟的火山大冒險_edited.jpg

張育嘉
龐克弟的火山大冒險,2020
膠彩/絹裱於木框、油彩/松木,42 x 42 cm, set of 2


NT$42,000

張育嘉_2020_美獸_edited.jpg

張育嘉
美獸,2020
膠彩/絹裱於木框、油彩/松木,17.5 x 17.5 cm, set of 2


SOLD

張育嘉_2020_鷹餵愛_edited.jpg

張育嘉
鷹餵愛,2020
膠彩/絹裱於木框、油彩/松木,17.5 x 17.5 cm, set of 2


NT$16,800

張育嘉_2020_女王_2.jpg

張育嘉
女王,2020
膠彩/絹裱於木框、油彩/松木,17.5 x 17.5 cm, set of 2


NT$16,800

張育嘉_2020_C3PO_edited.jpg

張育嘉
C3PO, 2020
膠彩/絹裱於木框、油彩/松木,17.5 x 17.5 cm, set of 2

SOLD

張育嘉_2014_牛頭馬面戶眾生.jpg

張育嘉
牛頭馬面護眾生,2014
油彩/松木,81.5 x 56.5 cm


NT$88,000

張育嘉_2018_This Is My Generation!.jpg

張育嘉
This Is My Generation!, 2018
油彩/松木,62 x 62 cm


SOLD

張育嘉_2020_體操男爵_(1_31)_M.jpg

張育嘉
體操男爵,2020
玻璃纖維、透明樹脂、LED裝置、漆,38 x 25 x 25 cm, 
10 Ed. + 1 A.P.


NT$68,000

bottom of page