top of page

牛木匡憲 Massanori USHIKI

牛木匡憲受到漫畫、動畫和特攝片啓發。每件作品的視覺表達,從幽默到時尚方面,都與時事及媒體有關。

牛木匡憲_2021_イチゴ Ichigo.jpg

牛木匡憲
Ichigo, 2021
壓克力顏料/畫布裱於彩色壓克力框,43 x 43 cm


NT$75,000

牛木匡憲_2021_モモ Momo.jpg

牛木匡憲
Momo, 2021
壓克力顏料/畫布裱於彩色壓克力框,43 x 43 cm


NT$75,000

牛木匡憲_2020_レイ Ray.jpg

牛木匡憲
Ray, 2020
不透明壓克力顏料/畫布,53 x 45.5 cm


NT$90,000

牛木匡憲_2020_トモ Tomo.jpg

牛木匡憲
Tomo, 2020
不透明壓克力顏料/畫布,53 x 45.5 cm

NT$90,000

bottom of page