top of page

王宗欣 Cowper WANG

王宗欣主修中國水墨,自學程式及動態影像藝術,擅長新媒體創作。

王宗欣_2018_Super Mazu Red.jpg

王宗欣
Super Mazu Red, 2018
藝術微噴/紙,50 x 50 cm, 50 Ed. + 2 A.P.


NT$4,500

王宗欣_2018_Off Buddha Yellow.jpg

王宗欣
Off Buddha Yellow, 2018
藝術微噴/紙,50 x 50 cm, 50 Ed. + 2 A.P.


NT$4,500

王宗欣_2018_Super Mazu Purple.jpg

王宗欣
Super Mazu Purple, 2018
藝術微噴/紙,50 x 50 cm, 50 Ed. + 2 A.P.


NT$4,500

王宗欣_2018_Off Buddha Green.jpg

王宗欣
Off Buddha Green, 2018
藝術微噴/紙,50 x 50 cm, 50 Ed. + 2 A.P.


NT$4,500

王宗欣_2018_Super Mazu.jpg

王宗欣
Super Mazu, 2019
寶麗石粉樹脂,45 x 13 x 13 cm, 200 Ed.


NT$16,800

王宗欣_2018_Off Buddha.jpg

王宗欣
Off Buddha, 2019
寶麗石粉樹脂,45 x 13 x 13 cm, 200 Ed.


NT$16,800

王宗欣_2021_嫌惡王子.jpg

王宗欣
嫌惡王子, 2021
壓克力顏料/畫布,72.5 x 60.5 cm


NT$75,000

王宗欣_2021_超級壞.jpg

王宗欣
超級壞, 2021
壓克力顏料/畫布,162 x 130 cm


NT$315,000

bottom of page